Renovering 2017

I foråret 2016 søgte Rønne Svømmehal om midler til udbedring af problematiske forhold i svømmehallen samt til opdatering af vandbehandlingsanlægget, så det kunne godkendes efter de nye krav pr. 1. juli 2017. Rønne Svømmehal ansøgte om i alt 2,6 mio. kr. ekskl. moms til disse arbejder, fordelt med 1,6 mio. kr. til reparation af betonkonstruktioner og etablering af katodisk beskyttelse samt 1 mio. kr. til separation af børnebassin med henblik på en optimering af vandbehandlingsanlægget.

Kommunalbestyrelsen meddelte d. 30. juni 2016 en anlægsbevilling på i alt 2.967.250 kr. (inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter). I beløbet indgik en million kroner til levetidsforlængelse af svømmehallen, som blev afsat i budgetforliget for 2016.

Renovering af betonkonstruktioner/katodisk beskyttelse   1.826.000 kr.

Optimering af vandbehandlingsanlæg                                       1.141.250 kr.

Samlet anlægsbevilling                                                                    2.967.250 kr.

Beløbet på 2.967.250 kr. ekskl. moms svarer til 3.575.000 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Renovering

Arbejdet vedrørende reparation af promenadedæk, etablering af en ny klinkebelægning samt katodisk beskyttelse blev sendt i udbud d. 7. oktober 2016 med afslutning d. 28. oktober.

Det samlede tilbud på renoveringsopgaven inkl. katodisk beskyttelse lød på 2.273.000 kr. ekskl. moms. Beløbet var inklusiv rådgivningshonorar og uforudsete udgifter.

Byggerådgiveren vurderede, at der heraf kunne spares 150.000 kr., og Rønne Svømmehal angav derfor projektets samlede pris til 2.123.000 kr. Administrationen anbefalede dog, at der blev taget stilling til ansøgningen ud fra tilbuddets pålydende værdi.

 Vandbehandling

Svømmehallens rådgiver gennemgik vandbehandlingsanlægget i svømmehallen d. 19. september 2016 og fik klarlagt de faktiske udfordringer i forhold til svømmehallens vandbehandling. Deres rapport af d. 21. september viste bl.a., at det eksisterende kemikalieanlæg ikke levede op til de gældende krav på området. Kemikalierummet var også ulovligt.

 I lyset af de nye oplysninger blev en ansøgning om yderligere midler fremsendt til Bornholms Regionskommune d. 9. oktober 2016. I ansøgningen blev der angivet flere forhold, der krævede udbedring for at sikre svømmehallens fortsatte eksistens.

Center for Skole, Kultur og Fritid havde i hele forløbet været i tæt dialog med Rønne Svømmehal vedrørende de konkrete udfordringer svømmehallen stod overfor. I forbindelse med en statusrapport af d. 31. oktober 2016 anmodede Rønne Svømmehal om at fortsætte dialogen med den valgte rådgiver vedrørende udbudsmaterialet til vandbehandlingsanlægget. D. 15. november 2016 godkendte administrationen denne forespørgsel.

Efterfølgende blev vandbehandlings- og kemikalierumsopgaven sat i udbud. På et møde d. 21. februar 2017 modtog Center for Skole, Kultur og Fritid prisen på vandbehandlings- og kemikalierumsopgaven. Udgifterne hertil beløb sig til 1.946.900 kr. ekskl. moms. Hertil kom udgifter til rådgivning. Administrationen anbefalede derudover at afsætte 10 pct. til uforudseelige udgifter. I alt dermed 2.346.900 kr. ekskl. moms.

Alle udgifter relateret til svømmehallens forestående opgaver var således kendt.

Såfremt alle ovenstående arbejder udførtes ville svømmehallen have en anslået forventet levetid på 12-20 år ifølge rådgivende ingeniørfirma ConPros vurdering d. 16. februar 2016.

Torsdag d. 30. marts blev der af kommunalbestyrelsen givet en tillægsbevilling, som ville sikre en levetidsforlængelse for Rønne Svømmehal. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. juni 2016 en anlægsbevilling til Rønne Svømmehal til levetidsforlængelse samt til et vandbehandlingsanlæg, der ville kunne godkendes efter de nye skærpede vandbehandlingskrav pr. 1. juli 2017.

Efterfølgende har svømmehallens rådgiver vedrørende vandbehandlingsopgaven, fundet at der er behov for yderligere midler, hvis svømmehallen fortsat skal være i lovlig drift. Det afsluttede udbud vedrørende renoveringsopgaven viste ligeledes, at der var behov for øget kapital.

Rønne Svømmehal søgte på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevillingen til renoveringsprojektet.

I alt blev der bevilget 1.825.900 kr. til renovering af vandbehandling. I forvejen var der, af kommunalbestyrelsen, givet en bevilling til renovering af promenadedæk på 1.938.000 kr.

Mandag d. 1. maj 2017 lukkede Rønne Svømmehal.
Oprindelig var det meningen at svømmehallen skulle holde lukket i 8 uger imens håndværkere gik igang med at renovere promenadedæk og vandbehandlingsanlægget. Midt i processen blev det besluttet at holde svømmehallen lukket i yderligere 2 uger, da arbejdet ikke kunne nå at blive færdig til tiden.

Rønne Svømmehal genåbnede lørdag d. 15. juli, midt i skolernes sommerferie.

Jens Møller Gudhjem A/S har været hovedentreprenør på promenadedækket.
Det blev Dansk Vandteknologi A/S fra Jylland, som fik entreprisen på vandbehandlingsdelen.

I svømmehallens lukkeperiode er der blevet malet flere steder i hallen og især cafeteriaet har fået et visuelt løft med nyt inventar.

Svømmehallen burde nu være fremtidssikret, således den fortsat kan holde åbent mange år fremover.