Vedtægter

vedtægter for den selvejende institution rønne svømmehal

§1
Navn
Institutionens navn er Rønne Svømmehal, og dens hjemsted er Rønne.§2
Formål
Institutionens formål er at opføre og drive en svømmehal i Rønne til fremme af svømning og livredning på Bornholm. Anlægget skal være til rådighed for svømmeundervisning, konkurrencesport, genoptræning af handicappede m.m., for såvel skoler, foreninger som enkeltpersoner.
Anlægget skal endvidere tjene som velfærdsforanstaltninger for værnepligtige og øens befolkning i øvrigt.§3
Kapital
RØNNE SVØMMEHAL er en selvejende institution, og dens formue, der tilvejebringes ved indsamlinger og gaver, skal i forbindelse med optagelse af lån, anbringes i institutionens hal med grund, inventar og driftsmidler.§4
Ledelse
Institutionen RØNNE SVØMMEHAL ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.§5
Repræsentantskabet
Stk. 1


Repræsentantskabet består af indtil 40 medlemmer.


Stk. 2 22 medlemmer af repræsentantskabet udpeges af følgende organisationer m.v. således:
10 medlemmer udpeges af Bornholms Idrætsråd.
3 medlemmer udpeges af Regionskommunens skoler, heraf udpeges det ene medlem til bestyrelsen.
2 medlemmer udpeges af øvrige undervisningsinstitutioner.
1 medlem udpeges af de private skoler i regionen.
1 medlem udpeges af Almegårds Kaserne (idrætsleder)
1 medlem udpeges af Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling.
1 medlem udpeges af Rønne Handelsstandsforening.
1 medlem udpeges af Sct. Georgsgildet.
1 medlem udpeges af D.G.I.
1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer, DH-Bornholm afdeling.
Daglig administrativ leder af svømmehallen er født medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen.


Stk. 3 Øvrige medlemmer kræver repræsentantskabets godkendelse.
For at sidde i repræsentantskabet skal man have interesse i Rønne Svømmehal og være bosiddende på Bornholm.


Stk. 4


Medlemmer af repræsentantskabet, der er optaget i henhold til stk. 3 skal godkendes hvert år.


Stk. 5


Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabet, eller Bornholms Regionskommune finder det fornødent.


Stk. 6


Bestyrelsens formand, der samtidig er formand for repræsentantskabet, vælges for 2 år (lige år) af repræsentantskabet.


Stk. 7


Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet vedtages med simpelt flertal, jfr. dog § 9.


Stk. 8 Repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
Den fuldstændige dagsorden samt de indkomne forslag og det reviderede regnskab skal være repræsentanterne i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 31. januar.


Stk. 9 Bestyrelsen udfærdiger referat fra repræsentantskabsmødet.
Referatet udsendes til alle medlemmer af repræsentantskabet senest 30 dage fra mødets afholdelse, sammen med navneliste over repræsentantskabets sammensætning.
Dagsorden skal som minimum indholde:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af medlemmer iht. vedtægternes § 5, Stk. 3
3. Formandens/bestyrelsens beretning.
4. Regnskab for det forløbne år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af bestyrelse.
8. Eventuelt.§6
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Regionskommunens kommunale skoler. Daglig leder af svømmehallen er født medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen. De af repræsentantskabet valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 1 medlem er på valg i lige år, og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Daglig leder deltager i alle bestyrelsesmøder.
Daglig leder udfærdiger referat, der udsendes som e-mail til bestyrelsen.
Referat fra bestyrelsesmøder er tilgængeligt for medlemmer af repræsentantskabet ved henvendelse til daglig leder.§7
Administration
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog repræsentantskabets godkendelse.
Daglig leder varetager, den daglige ledelse af Rønne svømmehal, og er ansvarlig for drift af virksomheden over for bestyrelsen.
Daglig leder drager omsorg for, at benyttelsen af svømmehallen sker med bedst muligt hensyn til de deri interesserede.
Stk. 1


Ved beslutninger ud over daglig drift skal bestyrelsen inddrages.


Stk. 2


Bestyrelsen affatter direktiver for svømmehallens daglige drift og benyttelse og fastsætter størrelse af benyttelsesafgifter m.m.


Stk. 3


Svømmehallen kan af bestyrelsen med repræsentantskabets og Bornholms Regionskommunes godkendelse bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug inden for institutionens formål.


Stk. 4 Institutionens kontante midler skal, bortset fra den kontante kassebeholdning, indsættes på institutionens driftskonto i bank.§8
Regnskab
Stk. 1


Regnskabsåret er kalenderåret.


Stk.2 Driftsregnskab og status, skal udarbejdes af en statsautoriseret/registreret revisor, og inden 1. april indsendes til godkendelse af Bornholms Regionskommune.
Det kommende års budget, skal indsendes til Bornholms Regionskommune efter aftale.§9
Vedtægtsændringer
Til beslutninger om ændringer i vedtægten eller likvidation af institutionen kræves, at mindst ⅔ af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget dog er vedtaget med ⅔ af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og senest en måned efter indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal. Ændringer af institutionens formål, samt likvidation kan dog aldrig vedtages uden godkendelse af Bornholms Regionskommune.§10
Likvidation
Et ved institutionens likvidation eventuelt fremkommet overskud overlades til Bornholms Regionskommune, der er pligtig at anvende midlerne til etablering eller udvidelse af sportsanlæg til ungdommen på Bornholm.Godkendt af repræsentantskabet den 11.04.2016.